Persondatapolitik

Når du opretter dig som donor, modtager eller cykelformidler, giver du samtykke til, at Cyklistforbundet som dataansvarlig registrerer dine kontaktinfo (navn, adresse, mailadresse og telefon) og videregiver dine data, hvor det er nødvendigt for, at cykler kan formidles via Givencykel.dk.

Persondatapolitik

Når du opretter dig som donor, modtager eller cykelformidler, giver du samtykke til, at Cyklistforbundet som dataansvarlig registrerer dine kontaktinfo (navn, adresse, mailadresse og telefon) og videregiver dine data, hvor det er nødvendigt for, at cykler kan formidles via Givencykel.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Cyklistforbundet, Rømersgade 5, 1362 København K
CVR: 25364112 | mail: post@cyklistforbundet.dk | telefon 33 32 31 21

Vi anvender denne type data om den registrerede person

Vi anvender de persondata, som den registreret person giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Persondata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået.

Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at registrerede persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.

Vi videregiver ikke persondata til formål, som der ikke er givet samtykke til eller aftalt – fx videregivelse til andre til brug for deres markedsføring i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra personen efter at have informeret denne om, hvad vedkommendes data vil blive brugt til. Personen kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller personen på anden vis har samtykket til det.

Vi indhenter dog ikke den registreredes persons samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Den registreredes person har ret til at få adgang til sin persondata

Den registreret person har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Personen kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om den registrerede person.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Den registrerede person kan gøre brug af rettighederne ved at henvende sig til os.

Den registrerede person har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis personen mener, at de data, vi behandler om vedkommende, er unøjagtige eller urigtige, kan vedkommende naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis personen trækker sit samtykke tilbage. Hvis vedkommende mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan personen bede om at få dem slettet. Vedkommende kan også kontakte os, hvis denne mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Den registrerede person har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Personen har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Vedkommende kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis personens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter personens data, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.

Hvis den registrerede person ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil denne modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Personen har ret til at modtage de persondata, vedkommende har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om personen hos andre aktører på baggrund af personens samtykke.

Generelt om den registrerede persons brug af sine rettigheder

Hvis personen ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver personen svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Personen har ret til at klage til Datatilsynet, hvis denne mener, at Cyklistforbundets behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav. Kontakt Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Telefon 33 19 32 00. Mail dt@datatilsynet.dk